"Aval Allah Nur Aupayo, Kudrat Ke Sab Bande,

Ek Nur Te Sab Jag Upjyo, Kawn Bhale Ko Mande"

- Shri Guru Nanak Devji